Stratégia globálneho vzdelávania na roky 2022-2026 má ambíciu byť silným pilierom a doplnkom kurikulárnej reformy a stratégie celoživotného vzdelávania. Rezort školstva si uvedomuje, že v súčasnosti je potrebné rozšíriť zručnosti pedagógov pri vedení diskusií a zastrešovaní dôležitých tém, ktoré prinášajú spoločenský vývoj a súvisia s novými globálnymi výzvami. Rovnako to platí aj pre žiakov a študentov. Potrebujú intenzívnejšie nadobúdať kompetencie pre 21. storočie – vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje, z ktorých budú čerpať celý život, či už hovoríme o kritickom myslení, kreativite alebo aj o iných spôsobilostiach a prioritách, akými je taktiež uplatňovanie hodnôt solidarity, rovnosti a rešpektu voči inakosti a rozmanitosti.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Tieto otázky rezonovali na Fóre ku globálnemu vzdelávaniu. Podujatie sa konalo v spolupráci s partnermi procesu tvorby stratégie globálneho vzdelávania – s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je spolu s rezortom školstva nositeľom tejto významnej agendy a  Európskou sieťou pre globálne vzdelávanie (GENE), ktorého je ministerstvo školstva členom.

Kooperácia rezortov spolu s GENE zaisťuje súdržnosť politík a komunikáciu s kľúčovými stranami zapojenými do globálneho vzdelávania. Zámerom je dosiahnuť synergiu, prehĺbiť a rozšíriť vplyv vzdelávacích činností v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku.

V budúcnosti je pred nami mnoho neznámeho. Nielenže dnes nevieme presne povedať, aké pracovné pozície čakajú na žiakov a žiačky, ktorí si denne sadajú do lavíc v školách, ale zároveň sú pre nás alarmom aj obavy mladých ľudí z rýchlo sa meniacej doby a klimatických zmien. Posilnenie globálneho vzdelávania by mohlo byť jednou z našich odpovedí aj na tieto výzvy. Aj z tohto dôvodu rezort školstva robí systémové a strategické veci vrátane posilnenia globálneho vzdelávania,“ povedala štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Na fóre boli prezentované príklady implementácie politík globálneho vzdelávania z Írska a Českej republiky, ako aj príklady dobrej praxe z rôznych oblastí globálneho vzdelávania aj  subjektami, ktorých projekty boli podporené cez výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu globálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese. Prioritnými témami bolo zvyšovanie povedomia o globálnom kontexte vo vzdelávaní, podpora globálneho vzdelávania na Slovensku prostredníctvom modelových hodín, vzdelávacích materiálov, metodických príručiek a iných aktivít, podpora prinášania prvkov dobrej praxe zo zahraničia do výučby, implementácia inovatívnych prvkov vo vzdelávaní a formovanie vzťahu žiakov k témam globálneho vzdelávania.

„Musím skonštatovať, že je pred nami ešte veľa práce. Uvedomujeme si, že dnes je viac než kedykoľvek predtým nutné začať. Aj z tohto dôvodu do júna 2022 budeme predkladať Stratégiu globálneho vzdelávania do roku 2026,“ uzavrela Síthová.

Zdroj: 21.03.2022 – Tlačové správy – Ministerstvo

https://www.minedu.sk/21-marec-sa-okrem-svetoveho-dna-downovho-syndromu-niesol-aj-v-duchu-globalneho-vzdelavania/